Wzór Warszawa, dnia ……. 2017 r.

Schemat – Płynność i rentowność zakładu przekształcania odpadów

DLA SAMORZĄDU BEZ KOSZTÓW I RYZYKA

Poziom bezpieczeństwa ekonomicznego przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest budowa i eksploatacja zakładu przekształcania odpadów, charakteryzują w sposób syntetyczny jego płynność i rentowność, przy czym:
– płynność jest powszechnie określana jako zdolność do terminowego (czyli z reguły bezzwłocznego) regulowania zobowiązań,
– rentowność jest miarą efektywności, rozumianej jako nadwyżka przychodów nad kosztami.
Utrzymywanie płynności należy do podstawowych obowiązków każdego podmiotu gospodarczego, warunkuje jego funkcjonowanie i wiarygodność. Również wskaźnik rentowności ma charakter uniwersalny i znajduje zastosowanie do każdego przedsiębiorcy, a w praktyce często dokonuje się porównania tego wskaźnika ze średnią krajową lub ze wskaźnikiem opisującym zyskowność w innych branżach.
Według oświadczenia strony Lepszy Dom Sp. zo.o., która bierze na siebie odpowiedzialność za zbudowanie zakładu przekształcania odpadów, jego wyposażenie w nowoczesną technologię i dostosowane do niej urządzenia, a także uruchomienie oraz kierowanie działalnością, czynniki składowe kosztów będą kształtować się następująco w przypadku zakładu przekształcania odpadów w ilości 100.000 (sto tysięcy) ton rocznie.Wymóg płynności będzie zatem spełniony w całym okresie działalności, a wyliczony poziom rentowności zasługuje na pozytywną ocenę.
Przedstawione założenia nie świadczą o nastawieniu zakładającym rezygnację ze środków pomocowych lub pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Przeciwnie, zostaną wyczerpane działania konieczne do uzyskania dostępu do tych źródeł. W przypadku uzyskania środków pomocowych lub pożyczki z NFOŚ będą one przeznaczone na wykonanie zobowiązań wobec obligatariusza, wówczas Spółka utworzy fundusz rozwoju i zgromadzi na nim odpowiednio większe środki przeznaczone na finansowanie kosztów dalszego unowocześniania zakładu, na inwestycje towarzyszące (np. takiej, jak zakup specjalistycznych pojazdów) itp. cele.