Kto może emitować obligacje przychodowe?

Zaproszenie jest skierowane do Rady i Wójta Gminy (Rady i Burmistrza Miasta). Może ono być przekazane także innemu podmiotowi uprawnionemu do emisji obligacji przychodowych, to jest:
1) spółce akcyjnej albo spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Gmina (miasto) posiada taką liczbę akcji albo udziałów, która zapewnia więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, a jedynym przedmiotem działalności spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej lub wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej,
2) spółce akcyjnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli jedynym przedmiotem jej działalności jest wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej na podstawie umowy zawartej z j.s.t. lub związkiem j.s.t. i która zadania te będzie wykonywać co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności obligacji,
3) spółce akcyjnej, która na podstawie upoważnienia ustawowego lub na podstawie koncesji albo zezwolenia będzie wykonywać zadania z zakresu użyteczności publicznej albo świadczyć usługi w zakresie transportu lub komunikacji oraz utrzymania infrastruktury komunikacyjnej lub transportowej co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności obligacji.

Cel
Celem rozmów będzie wstępne określenie warunków i zasad emisji obligacji oraz przeznaczenia i przewidywanego okresu spłaty środków finansowych uzyskanych w taki sposób.
Podmiot zamierzający wyemitować obligacje przychodowe powinien przedstawić swoje stanowisko co do:
1) praw, jakie mogą być przyznane obligatariuszowi,
2) pożądanego trybu wyłonienia banku – organizatora emisji,
3) zakładanego terminu emisji obligacji,
4) przewidywanego okresu realizacji projektu,
5) czasu, w jakim nastąpi wykup obligacji,
6) sposobu realizacji projektu,
7) sposobu wykonywania kontroli nad gospodarką środkami finansowymi.

W oparciu o wyniki rozmów zostanie opracowana i przedłożona zainteresowanemu podmiotowi oferta precyzująca zasadnicze warunki umowy, jaką może przygotować Edmund Szwed.
Przed złożeniem oferty zostaną rozeznane warunki współpracy z bankiem posiadającym odpowiednio wysoki kapitał własny, możliwości zaangażowania renomowanego wykonawcy robót (jeżeli zachodzi taka potrzeba), możliwości obniżenia kosztów finansowych realizacji projektu.
Oferta stanie się podstawą negocjacji, których celem będzie zawarcie umowy oraz ustalenie sposobu przygotowania i zawarcia pozostałych umów (z bankiem, wykonawcą robót i innych).