Oferta dla JST w zakresie Programu Mieszkanie Plus

Warszawa, dnia ……………. 2007 r.

Oferta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na temat Programu Mieszkanie Plus

W imieniu Lepszego Domu Sp. z o.o. zwracam się do Samorządu Mieszkańców Państwa Gminy w okresie szerokiej dyskusji, która odbywa się na szczeblu krajowym na temat Programu Mieszkanie Plus, gdyż czas ten sprzyja szerokiej i zorientowanej w przyszłość ocenie lokalnych potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości ich rozwiązania. Z reguły ujawniają się przy tym trudności wynikające z niedostatku środków finansowych. Skalę tych trudności w naszej ocenie można ograniczać, a w poszczególnych przypadkach radykalnie redukować, wykorzystując do tego celu obowiązujące uregulowania prawne oraz działalność wyspecjalizowanych instytucji finansowych. Szansę ku temu stwarza zarówno posiadany przez Lepszy Dom Sp. z o.o. innowacyjny system budowlany, jak też instrument finansowy, jakim jest obligacja przychodowa.

W naszej propozycji wiarygodność obligacji przychodowych oprócz zabezpieczenia majątkiem przedsięwzięcia i przyszłymi dochodami, dodatkowo jest wzmocniona poręczeniem bankowym.
W imieniu Lepszego Domu Sp. z o.o. zwracam się do Państwa, posiadając wiedzę i praktyczne umiejętności zarówno technologiczne, jak też rozwiązania finansowe umożliwiające pełne wykorzystanie tych szans poprzez:

– wykorzystanie innowacyjnego systemu budowlanego oraz zaprojektowanie struktury koniecznej dla wykonania skonkretyzowanego projektu,
– zaproponowanie sposobu wykreowania instrumentu finansowego i warunków jego wykorzystania,
– zapewnienie bezpieczeństwa finansowego zaakceptowanemu przedsięwzięciu,
– pomoc w ułożeniu stosunków umownych pomiędzy emitentem obligacji a pozostałymi podmiotami uczestniczącymi w procesie realizacji projektu,
– podjęcie odpowiednich działań dla obniżenia kosztów wykonania projektu.

Jestem zdania, że w taki sposób, jaki proponuje Lepszy Dom Sp. z o.o. powinny być podejmowane najpilniejsze sprawy dotyczące komunalnego budownictwa mieszkaniowego, by problem braku mieszkań dla polskich rodzin, szczególnie tych, których nie stać na zakup od dewelopera.
Jeżeli Państwa dążenia i oceny skłaniają do zainteresowania się przedstawionym stanowiskiem, proszę o zapoznanie się z załączonym zestawem wzorów dokumentów i propozycji rozwiązań. W imieniu Lepszego Domu Sp. z o.o. KRS: 0000578850, zapraszam do rozmów oraz do podjęcia z nami kontaktu:
e-mail: szwed.edmund@gmail.com, tel: 606 299 565

Edmund Szwed