Role stron w spółce celowej w ramach PPP

Organizacja Spółki Celowej przez Lepszy Dom Sp. z o.o. z udziałem JST w ramach PPP w celu realizacji Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego.

Dotyczy:

Organizacji finansowania oraz realizacji Programu Komunalnego Budownictwa
Mieszkaniowego (socjalnego, czynszowego, komercyjnego ), z udziałem Lepszy Dom Sp. z o.o.

Oświadczenia wstępne

1) Lepszy Dom Sp. z o.o., posiada zdolność do wykonania zobowiązań przedstawionych w niniejszym opracowaniu.

2) Przedstawiony w opracowaniu sposób finansowania jest właściwy dla realizowanych przez gminę lub inną jednostkę samorządu terytorialnego przedsięwzięć polegających na wznoszeniu obiektów komunalnych a przede wszystkim realizacji komunalnego budownictwa mieszkaniowego (socjalnego, czynszowego, komercyjnego ).

3) Podstawową formą finansowania inwestycji będzie emisja wieloletnich Obligacji Przychodowe.

Emisja ta, w połączeniu z przejęciem długu Jednostki Samorządu Terytorialnego przez Lepszy Dom Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o finansach jednostek samorządu.

Uczestnicy:

W wykreowaniu i zapewnieniu wykonania projektu inwestycyjnego biorą udział:

1) Właściwa Jednostka Samorządu Terytorialnego,
2) Lepszy Dom Sp. z o.o.
3) Obligatariusz,
4) Spółka celowa utworzona przez Gminę i Lepszy Dom Sp. z o.o.
5) Bank pełniący funkcję organizatora ( subemitenta ) emisji oraz spełniający inne obowiązki,
6) Generalnym wykonawcą – renomowana firma budowlana,

Jednostka Samorządu Terytorialnego tworzy koncepcję projektu i określa jego parametry
oraz decyduje o:

– Przeznaczeniu gruntu na potrzeby inwestycji,
– Zapewnieniu niezbędnej infrastruktury technicznej,
– Stworzeniu struktury dla realizacji projektu,

Lepszy Dom Sp. z o.o.

1) Przyjmie obowiązki finansowego doradcy emitenta oraz organizuje finansowanie projektu w oparciu o Obligacje Przychodowe,
2) Zapewni nabycie Obligacji przez odpowiednią instytucję finansową,
3) Zapewni przejęcie długu Gminy jako emitenta Obligacji Przychodowych,
4) Obejmie …… % udziałów w Spółce Celowej, zawiązanej wspólnie z Gminą (Gmina obejmie pozostałe …… % udziałów),
5) Zobowiąże się do sprawowania kontroli nad prawidłowym wykorzystaniem środków uzyskanych z emisji Obligacji Komunalnych,

Spółka Celowa

1) W stosunkach z generalnym wykonawcą będzie działać jako inwestor,
2) Po zrealizowaniu projektu może przyjąć zadania zarządcy powstałej inwestycji,

Bank:

1) Obejmie obowiązki organizatora emisji Obligacji Przychodowych,
2) Opracuje memorandum informacyjne dla potencjalnego inwestora,
3) Wykona obowiązki pełnomocnika do spraw płatności,

Generalny Wykonawca

1) Zapewni sporządzenie odpowiedniej dokumentacji projektowej,
2) Wykona generalne wykonawstwo robót budowlanych wchodzących w zakres projektu,

Końcowy efekt

Lepszy Dom Sp. z o.o. w wyniku umowy zawartej z Gminą, sprzeda na Jej rzecz w
umówionym terminie wszystkie posiadane przez siebie udziały w Spółce Celowej

Cena sprzedaży będzie równa wartości udziałów oraz niespłaconej kwocie długu
przejętego przez Lepszy Dom Sp. z o.o. od emitenta Obligacji Przychodowych,
czyli Spółki Celowej

Uwaga!
Gmina staje się wówczas jedynym właścicielem zrealizowanej inwestycji.

Zaproponowana aranżacja ma tę zaletę, że obciążenie długiem Jednostki Samorządu Terytorialnego z tytułu zaciągnięcia zobowiązań w drodze emisji obligacji nie będzie miało wpływu na zadłużenie budżetu tej Jednostki.