Usytuowanie samorządu w procesie finansowania przedsięwzięcia

W przygotowanym przez Lepszy Dom Sp. z o.o. sposobie finansowania przedsięwzięcia jako podstawowe przyjęte jest założenie maksymalizacji ochrony jednostek samorządu terytorialnego przed budżetowymi konsekwencjami emisji obligacji oraz przed ryzykami (w szczególności operacyjnym i rynkowym), które mogą się pojawić w procesie emisji obligacji oraz w związku z sposobem sfinansowania nakładów i uruchomienie Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego.
Z tych przyczyn wszystkie sprawy z tego zakresu zostaną skupione w spółce celowej, która będzie wykonywać prawa i obowiązki:
– emitenta obligacji,
– inwestora przedsięwzięcia,
– użytkownika albo właściciela terenu, na którym zostanie zbudowany zakład przekształcania odpadów.
Jest pożądane, aby właściwa jednostka samorządu terytorialnego udzieliła poparcia inicjatorom i realizatorom przedsięwzięcia, bez którego nie może ono być zrealizowane. Potrzebne jest wsparcie w postaci objęcia 51% udziałów w Spółce Celowej, umożliwienia uzyskania prawa do terenu, na którym ma być zlokalizowany zakład przekształcania odpadów, pomocy w rozwiązywaniu problemów, które zazwyczaj wyłaniają się w trakcie przygotowywania oraz po rozpoczęciu inwestycji. Nie przewiduje się natomiast:
– udziału jednostki (jednostek) samorządu terytorialnego w procesie emisji obligacji przychodowych,
– korzystania z gwarancji lub poręczenia jednostki samorządu terytorialnego za zobowiązania emitenta obligacji.
Spółka celowa nie będzie także występować o zwolnienia lub ulgi podatkowe.
Spółka zawrze z jednostką samorządu umowę, którą zobowiąże się do wykonywania zadań z zakresu użyteczności publicznej co najmniej przez okres trwający do czasu wykupienia od obligatariusza wszystkich obligacji przychodowych.
Jeżeli po uruchomieniu zakładu przekształcania odpadów jednostka samorządu zadeklaruje gotowość odsprzedaży części lub wszystkich udziałów w spółce celowej, Lepszy Dom Sp. z o.o. odkupi te udziały.