Wzór umowy realizacji zadań w ramach PPP

Wzór
Umowa
o wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej
zawarta dnia ………………. 2017 r. w …………………….…

pomiędzy
Gminą ……………………………. reprezentowaną przez Wójta Gminy …………………..
zwaną dalej „Gminą”
oraz
Spółką ………………………………. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………….. NIP ………………………. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu ……………………………..
zwaną dalej „Spółką”

Mając na uwadze:
– interes Gminy i jej mieszkańców,
– potrzebę przydania zorganizowanej formy sprawom ………………………………… …………………………………………………………………………………………….
Strony uzgodniły i postanawiają, co następuje.

§ 1.
Spółka oświadcza, że posiada technologię oraz odpowiedni potencjał techniczny do realizacji ………………… na terenie Gminy i jest gotowa całą swoją działalność skupić wyłącznie na sprawach należących do tego zakresu.

§ 2.
Gmina oświadcza, że na obszarze jej działalności zadaniem własnym samorządu terytorialnego, dotychczas nie rozwiązanym całościowo, jest sprawa ……………………, toteż Gmina jest zainteresowana doprowadzeniem do odpowiedniej zmiany takiego stanu.

§ 3.
Obie Strony ustalają, co następuje:
1) Gmina udostępni Spółce działkę, która zostanie wykorzystana do zbudowania ……………. oraz do ich gromadzenia; wspomnianą działkę Spółka nabędzie na własność w terminie nie dłuższym aniżeli 10 (dziesięć) lat od daty zawarcia niniejszej Umowy,
2) Spółka zbuduje na własny koszt, na działce, o której mowa w pkt.1, zakład ………… oraz uruchomi go w terminie nie dłuższym aniżeli jeden rok od daty wydania Spółce działki gruntu, zgodnie z pkt.1,
3) Gmina ustali i poda do wiadomości mieszkańców informację o istnieniu zakładu zbudowanego przez Spółkę,
4) Wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem zakładu produkcji ………………… ponosi Spółka, do której także należy wynik finansowy osiągnięty z tej działalności,
5) Działalność prowadzona przez Spółkę i jej przedsiębiorstwo będzie pozostawać pod wpływem Gminy, która ma prawo wskazywać potrzeby związane z interesem publicznym, wymagające uczestnictwa Spółki w ich rozwiązywaniu,
6) Ewentualne straty ponoszone przez Spółkę nie mogą być pokrywane ze środków publicznych za pomocą jakiegokolwiek mechanizmu,
7) Spostrzeżenia dotyczące świadczenia na terenie Gminy usług, których celem jest zaspokojenie potrzeb o charakterze powszechnym, Spółka będzie przekazywać Gminie.

§ 4.
Postanowienia § 3 mogą być traktowane przez Strony jako podstawa do wydawania regulaminów lub innych aktów, do wykonywania których mogą przyłączyć się inne podmioty.

§ 5.
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Zmiana Umowy wymaga zgodnego oświadczenia woli obu Stron, mającego formę pisemną.

§ 6.
Umowa nie stanowi zmiany umowy Spółki.

§ 7.
Spory na tle Umowy, dotyczące spraw cywilnoprawnych, podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny.

§ 8.
1. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
2. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

Spółka Gmina